Vägtrafikdefinitioner - Definitioner inom trafik och fordon

Här hittar du definitioner för trafik och fordon.

UttryckDefinition
AxeltryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan.
BilEtt motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.
BoggiTvå hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2 meter.
BoggitryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan.
Bruttovikt på fordonDen sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle föröver till vägbanan.
BussEn bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med flerän åtta sittplatser utöver förarplatsen.Bussar delas in i lätta och tunga bussar.
BärighetsklassIndelning av vägar efter tillåtet axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).
Cykel1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp-eller vevanordning och inte är ett lekfordon.2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
b. inrättat för att föras av den åkande, och
c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.
3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.
CykelkärraEtt fordon som är avsett att dras av en moped klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon.
DollyEn släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
EfterfordonEtt fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon och som inte är ett släpfordon.
EG-mobilkranEn tung lastbil som inte är utrustad förgodstransporter och som är försedd med en kran vars lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter.
FordonEn anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.
FordonstågEtt motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon.
HästfordonEtt fordon som är förspänt med dragare.
Lastbil1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran.
2. En annan bil som inte är att anse som enpersonbil eller en buss. Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.
LekfordonEtt fordon som ska anses som leksak enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.
Lätt bussEn buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt lastbilEn lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt motorcykel1. En motorcykel på två eller fyra hjul
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt ochtjänstevikt som inte överstiger 0,1kilowatt/kg
b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
Lätt släpfordon1. Ett släpfordon med en totalvikt avhögst 750 kg.
2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kg under förutsättning att dragfordonets och släpfordonet ssammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Lätt terrängvagnEn terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.
MaximilastSkillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.
MopedEtt motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen och som har
1. två hjul samt
a. om det drivs av en motor som bygger på inre förbränning, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller
b. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt förkontinuerlig drift,
2. tre hjul samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter,
b. om det drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt förkontinuerlig drift, eller
3. fyra hjul och en massa utan last på högst 350 kg samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst50 kubikcentimeter,
b. om det drivs av någon annan typ av motorsom bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt förkontinuerlig drift. Vid beräkningen av en fyrhjulig mopeds massa ska i fråga om ett eldrivet fordonbatterierna inte räknas in. Mopeder delas in i klass I och klass II.
Moped klass IEn moped som inte hör till klass II.
Moped klass IIEn moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt.
Motorcykel1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighetsom överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolyms om överstiger 50 kubikcentimeter.
2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kg eller 550 kg om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock inte moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.
Motordrivet fordonEtt fordon som för framdrivande är försett medmotor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som äratt anse som cykel. Motordrivna fordon delas in imotorfordon, traktorer, motorredskap ochterrängmotorfordon.
MotorfordonEtt motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat
1. huvudsakligen för att självständigt användastill person- eller godsbefordran, eller
2. för något annat ändamål än som avses under 1,om fordonet inte är att anse som en traktor ellerett motorredskap. Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.
Motorredskap klass IEtt motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.
Motorredskap klass IIEtt motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.
MotorredskapEtt motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.
PersonbilEn bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och
1. är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller
2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning förmatlagning och lagring och
d. bord. Personbilar delas in i klass I ochklass II.
Personbil klass IEn personbil som inte tillhör klass II.
Personbil klass IIEn personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning förmatlagning och lagring ochd. bord.
PåhängsvagnEn släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.
SidvagnEtt fordon som är inrättat för att kopplas vid sidanav en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon.
SläpfordonEtt fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran ellerför att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.
SläpkärraEn släpvagn med oledad dragstång där den statisktvertikala last som förs över till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton.
SläpslädeEtt släpfordon på medar som är inrättat för attdras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
SläpvagnEtt släpfordon på hjul eller band som är inrättatför att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
SläpvagnsviktDen sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt ochlast.
SnöskoterEn terrängskoter som är avsedd för färd på snötäcktmark och som är försedd med band och medar.
TerränghjulingEn annan terrängskoter än en snöskoter.
TerrängmotorfordonEtt motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.
TerrängskoterEtt terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kg. Terrängskotrar delas in i snöskotraroch terränghjulingar.
TerrängsläpEtt släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon.
TerrängvagnEtt terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kg. Terrängvagnar delas in i lätta och tungaterrängvagnar.
Tjänstevikt bilDen sammanlagda vikten av fordonet i normalt,fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör ett motorredskap till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt föraren.
Tjänstevikt motorcykel, mopedDen sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten.
Tjänstevikt för ett terrängfordonDen sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samtbränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn räknas även vikten av föraren och reservhjul med.
Totalvikt för bilSumman av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.
Totalvikt för motorcykel Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.
TraktorEtt motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare.
Traktor klass IEn traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass I.
Traktor klass IIEn traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass II.
TraktortågEn traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon.
TrippelaxelTre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5 meter.
TrippelaxeltryckDen sammanlagda statiska vikt som hjulen i entrippelaxel för över till vägbanan.
Tung bussEn buss med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung lastbilEn lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ettförhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kg.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.
Tungt släpfordonEtt annat släpfordon än ett lättsläpfordon.
Tung terrängvagnEn terrängvagn med en tjänstevikt över2 ton.
AccelerationsfältEtt sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik.
BehörighetshandlingKörkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter samtförarbevis för terränghjuling.
BesiktningsinstrumentEtt bevis om att fordonet har godkänts vid en mopedbesiktning.
CirkulationsplatsEn plats som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara cirkulationsplats och som är utmärkt medett vägmärke för cirkulationsplats.
CykelbanaEn väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med mopedklass II.
CykelfältEtt särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande ochförare av moped klass II.
CykelpassageEn del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering. En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.
CykelöverfartEn del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körban aeller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
EG-motorfordonEtt fordon som är avsett att användas påväg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap.
FärdledEn sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är ren väg.
GrundhandlingEn handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling.
GågataEn väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata.
GångfartsområdeEn väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde och som är utmärkt med vägmärke för gångfartsområde.
HalvljusAvbländat färdljus.
Heldragen linjeLängsgående heldragen linje som enligt 4 kap. 5 § vägmärkesförordningen (2007:90) ersätter motsvarande bruten linje i 4 kap. 4 §.
HelljusInte avbländat färdljus.
HuvudledEn väg eller en vägsträcka som enligten lokal trafikföreskrift ska vara huvudled och som är utmärkt med vägmärke för huvudled.
Internationellt körkortEn handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavarenär behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn.
Jordbruks- och skogsbrukstraktorEtt motordrivet fordon med hjul eller band, och med motor, som har minst tvåaxlar, som är konstruerat för en maximal hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, vars främsta funktion är som dragfordon och som har konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- ellerskogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och skogsbrukstraktor kan vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang eller med passagerarsäten.
KörbanaEn del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren.
KörfältEtt sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuligafordon.
Körfält för fordon i linjetrafik m.fl.Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal trafikföreskrift ska varakörfält för fordon i linjetrafik m.fl.och som är utmärkt med vägmärke förkörfält eller körbana för fordon ilinjetrafik m.fl.
KörförbudFörbud mot att använda ett fordon.
KörträningTräning i att föra ett körkorts- eller traktorkorts pliktigt motordrivet fordon utan avsikt att avlägga förarprov.
LaddplatsEn plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats ochsom är utmärkt med ett vägmärke för parkering och en tilläggstavla för laddplats.
LastlängdAvståndet från lastutrymmets främsta yttersta punkt till dess bakersta yttersta punkt.
LämplighetsbevisEtt bevis om att ett fordon har godkäntsvid lämplighetsbesiktning.
MotortrafikledEn väg eller en vägsträcka som enligten lokal trafikföreskrift ska vara motortrafikled och som är utmärkt med vägmärke för motortrafikled.
MotorvägEn väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg.
Odelbar lastLast som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster.
ParkeringEn uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som
1. föranleds av trafikförhållandena,
2. sker för att undvika fara, eller
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.
PlankorsningEn korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall.
Registrerad importörEn importör som har registrerats i vägtrafikregistret.
Registrerat fordonEtt fordon som är upptaget i vägtrafikregistret.
RegistreringsnummerDet nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret.
RegistreringsskyltEn av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
1. upptar fordonets registreringsnummer,
2. är avsedd för beskickningsfordon, eller
3. utgör en personlig fordonsskylt.
RetardationsfältEtt sådant körfält som är avsett endast för avfart.
SpärrområdeEtt vägområde som markerats med vinklad eeller snedställda parallella streck och som begränsas av en heldragen linje. Del av eller hela området kan utföras i vitt.
StannandeAnnat stillastående med ett fordon än som
1. sker för att undvika fara,
2. föranleds av trafikförhållandena, eller
3. utgör parkering.
Temperaturkontrollerat fordonEtt fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustat för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka.
TerrängEtt område som inte är väg.
TrafikantDen som färdas eller annars uppehåller sigpå en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng.
TrafikskolaYrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare.
TrafiksynSynorganets funktion i sådana avseenden somhar betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt.
TrafikövningsplatsEn plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg.
TunnelkategoriIndelning av vägtunnlar efter tillåtligheten av färd med fordon som transporterar farligt gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E.
TypintygEtt intyg som har utfärdats enligt 5 kap.8 § i den upphävda fordonsförordningen(2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595).
Tättbebyggt områdeEtt visst område som enligt en lokaltrafikföreskrift ska vara tättbebyggt område.
TävlingsfordonMotorfordon som har anpassats förtävlingsändamål och som får användas på väggenom undantag i föreskrifter eller besluti enskilda fall enligt fordonsförordningen(2009:211).
UtryckningsfordonFordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon.
Väg1. En sådan väg, gata, torg och annan ledeller plats som allmänt används för trafikmed motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykeltrafik,och
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2.
VägrenEn del av en väg som är avsedd för trafik medfordon, dock inte körbana eller cykelbana.
Yrkesmässig fordonstillverkareEn fordonstillverkare som innehar ett typgodkännande för fordon.
ÄndamålsplatsEn plats som är avsedd för en viss trafikantgrupp, en viss verksamhet eller ett visst ändamål.
Ref id: VC 527-51

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA