Vägmarkeringar - Vad betyder de olika markeringarna

På vägar finns särskilda markeringar i vitt målade på vägbanan som visar hur vi ska köra. Hur markeringarna är målade visar vilka regler som gäller på den aktuella sträckan.

Mittlinje

Mittlinje och körfältslinje
Markerar vägens mitt. Används också för att utmärka körfält. Det är tillåtet att köra över mittlinjen. Avstånden mellan strecken är ofta kortare inom tättbebeyggt område.

spärrlinje

Heldragen linje / spärrlinje
Anger gräns mellan körfält med trafik i samma riktning eller mellan olika körbanor. Det är förbjudet att köra över linjen med något av fordonets hjul. Om särskild försiktighet iakttas är det tillåtet att korsa spärrlinjen om:
- Det behövs för att köra till eller från en fastighet.
- Det i fordonets färdriktning löper en streckad linje direkt till höger om spärrlinjen.
- Det finns hinder på vägen.
- Utrymmet i en korsning annars är otillräckligt.

Den heldragna linjen kan kombineras med en varningslinje eller en körfältslinje.

varningslinje

Varningslinje
Om körbanan är smalare än 7 meter används varningslinjen för att ange var det på grund av försämrad sikt eller andra skäl är förenat med särskild fara för att använda ett körfält för mötande trafik och för att förvarna om en sådan del av vägen. Det är tillåtet att korsa linjen om det kan ske utan fara eller hinder för mötande trafik. Inom tättbebyggda områden där det finns mer trafik kan varningslinjen även användas på vägar bredare än 7 meter.

stopplinje

Stopplinje
Används ofta kombinerat med en stoppskylt eller trafiksignal. Markeringen visar var ett fordon skall stannas innan korsningen.

dubbel spärrlinje

Dubbel spärrlinje
På en väg med dubbel spärrlinje får inte något fordon i något körfält korsa den heldragna linjen. Den dubbla spärrlinjen används istället för mittlinje på vägar där sikten är försämrad eller förhållandena i övrigt medför en ökad risk för fordon att köra i körfältet för mötande trafik.

spärrområde

Spärrområde
Anger ett område som inte får eller bör trafikeras med fordon. Spärrområdet utformas efter förhållandena på platsen. Spärrområdet kan utföras med helt eller delvis streckad begränsningslinje. Det är normalt inte tillåtet att köra med något hjul på spärrområdet. Det är dock tillåtet i undantagsfall om:
- Det behövs för att passera ett hinder på vägen.
- Utrymmet i vägkorsningen annars inte räcker till.
- Om spärrområdet begränsas av en streckad linje på sidan närmast fordonet.

Sicksacklinje

Sicksacklinje
Vägmarkeringen anger att det är förbjudet att stanna eller parkera på området där sicksacklinjen finns.

körfältspilar

Körfältspilar
Anger lämplig färdväg i markerat körfält. Är körfältet avgränsat med spärrlinje ska förare följa den eller en av de riktningar som pilen anger. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till vägkorsning färdas in i eller från ett reserverat körfält. Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning anger lämplig färdväg i nästa och därpå följande korsning.

väjningslinje

Väjningslinje
Vägmarkeringen visar vart fordon ska stanna innan korsning där väjningsplikt råder.

Ref id: VC 13932-54

Pratbubbla 11 Kommentarer

Avatar

Kaj 2023-09-01

Vad betyder en kryssmarkering på vägbanan?

Avatar

Namn 2022-07-15

Får man korsa dubbel spärlinje om det är till och från en fastighet eller om det är hinder på vägen

Avatar

Liam 2021-02-09

Jag har en fråga, fick en fråga på teori provet om vilka som får köra på detta körfält. Då var det en bild på antingen en motorväg eller motortraffiksled. Längst in åt vänster började ett till körfält, och fråga var då vilka får köra på detta körfält. Det var även en tjock vit linje till den.

Avatar

Olle 2020-10-11

Man får köra över heldragen linje

Avatar

david 2020-09-30

vid dubbla heldragna linje kan man krossa det med hjul vid fall av hinder?

Avatar

namn 2020-09-09

Varför är det sågtänder på kantlinjer?

Avatar

Flentrafukskola 2020-04-02

Intensivakurser

Avatar

Carina Hägg 2020-01-31

Får jag tillfälligt stanna på en sidoficka där det är streckade linjer i gatan mellan vägen och sidofickan.

Avatar

Kungen 2019-06-18

Tack bra jobbat!

Avatar

svengegu 2018-03-23

Får jag tillfälligt stanna på en "sidoficka" där det är en heldragen sidolinje? Frågan gäller Motortrafikled.

Avatar

Namn.. 2017-11-14

Bra information. Tack

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA