Omkörning

Den grundläggande omkörningsregeln är att en förare endast får göra en omkörning om det kan ske utan fara.
Omkörningsolyckor är ofta väldigt allvarliga särskilt om det är frontalkollisioner mellan fordon då höga hastigheter är inblandat.
Innan du påbörjar en omkörning måste du alltid göra en bedömning om omkörningssträckan är tillräcklig och vilken hastighet mötande fordon har. Tänk på att det är alltid bättre att vänta med omkörningen om du är det minsta osäker på situationen. Kom ihåg att en bra förare alltid kör med goda marginaler.

Köra om på landsväg

Omkörning på en landsväg.

Allmänna omkörningsregler

 • Det är inte tillåtet att köra om fordonet framför om bakomvarande fordon har påbörjat en omkörning.
 • Det är endast tillåtet att genomföra en omkörning om siktsträckan är tillräckligt lång för att kunna försäkra sig om att det inte kommer några mötande fordon eller att det finns något annat hinder på vägen.

Omkörning ska i de allra flesta fall ske till vänster om fordonet man vill köra om. Det finns dock vissa undantagsfall då omkörning får ske till höger:

 • Cyklister och mopedister får köras om till höger.
 • Om körbanan har minst två markerade körfält i samma riktning och den högsta tillåtna hastigheten för vägen är högst 70 km/tim får man köra om fordon i körfältet till höger.
 • Vägmaskiner i arbete får köras om på den sida som är lämpligast utifrån maskinens placering.

Omkörning till vänster är förbjudet om:

 • Fordonet framför ger tecken om att köra om eller av annan anledning placerar sitt fordon till vänster.
 • Om du efter omkörningen inte säkert kan föra tillbaka fordonet till höger. Förbudet gäller dock inte om det finns flera körfält i samma riktning.

Omkörning ska ske till höger när:

 • Fordonet framför ska svänga till vänster eller förbereder sväng till vänster.
 • Du ska köra om tåg eller spårvagn (omkörning får dock ske till vänster om körbanan är enkelriktad eller spårens läge, på en dubbelriktad körbana föranleder det).

Omkörning till höger är dock inte tillåtet när fordonet framför ska svänga till höger.
På vissa platser och situationer råder omkörningsförbud då det annars skulle finnas risk för att den grundläggande regeln annars skulle brytas.

Omkörning är aldrig tillåtet:

 • Där sikten är skymd vid exempelvis en skarp kurva eller innan ett backrön.
 • Strax före eller på obevakade cykelöverfarter och obevakade övergångsställen.
 • Strax före och på en järnvägskorsning om inte korsningen är försedd med bommar eller ljussignal det vill säga om järnvägskorsningen är bevakad.
 • Strax före och i en vägkorsning om inte korsningen är reglerad av polis eller trafiksignaler.
 • Där förbudsmärke med omkörningsförbud finns uppsatt.

Vägmärken

Vägmärke omkörningsförbud

Omkörningsförbud

Vägmärke omkörningsförbud upphör

Omkörningsförbud upphör