Stanna och parkera

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.
Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Vad betyder parkering?

Att parkera innebär att ställa upp ett fordon med eller utan förare, utom när man gör det för att:

 • Trafikförhållandena kräver det.
 • Undvika fara.
 • Släppa av eller plocka upp en passagerare eller för att lasta av eller på gods.

Grundregler för parkering

 • Du får inte parkera på plats där fara kan uppstå eller där trafiken hindras eller störs.
 • Parkering ska normalt ske på höger sida, på enkelriktad gata får du parkera på vänster sida.
 • Parkering ska ske i vägens längdriktning.
 • Parkera utanför körbanan när vägen gör det möjligt.

Datumparkering

Där datumparkering gäller innebär det att parkering är förbjuden på den gatusida som har jämna husnummer under jämnt datum och udda husnummer för udda datum.
Exempelvis, 3 mars 2017 är ett udda datum och därmed är det förbjudet att parkera på den sida där det är udda husnummer och där datumparkering gäller.

Vad betyder det att stanna fordonet?

Med att stanna betyder att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar för att:

 • Undvika fara.
 • Trafikförhållandena kräver det.
 • Parkera (se ovan)

På b.la dessa platser är det inte tillåtet att parkera:

 • Inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
 • På en gågata eller gångfartsområde.
 • I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m före eller efter korsningen.
 • Framför en infart.
 • I en tunnel eller vägport.
 • På motorväg, motortrafikled eller huvudled.
 • På en busshållplats.
 • På eller i en skymd kurva eller backrön.
 • Bredvid ett annat 4-hjuligt fordon längs en väg.
 • På en plats som märkts ut som mötesplats på exempelvis en smal väg.

På bland annat dessa platser är det förbjudet att stanna:

 • I en cirkulationsplats.
 • På ett spärrområde.
 • I en körbana för linjetrafik.
 • I en tunnel.
 • I en järnvägskorsning.
 • I eller i närheten där sikten är skymd exempelvis precis efter ett backrön.
 • På ett övergångsställe.
 • På en motorväg eller motortrafikled.
Vägmärke stoppförbud

Förbud mot att stanna eller parkera fordon.

Vägmärke parkeringsförbud

Förbud att parkera fordon.

Överträdelser om stannande och parkering

Om ett fordon stannats eller parkerats så att det allvarligt hindrar eller stör annan trafik exempelvis om en bil har parkerats i en vägkorsning, har polisen rätt att flytta fordonet. Flyttningen sker på ägarens bekostnad.