Fordonsbesiktning

Fordonsbesiktning görs för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den utrustning som krävs ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Fordonsbesiktningar utförs av olika besiktningsföretag, beroende på vilken typ av fordon det gäller:

 • Registreringsbesiktning, kontrollbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning av fordon med en totalvikt upp till 3,5 ton.
 • Registreringsbesiktning, kontrollbesiktning och lämplighetsbesiktning av fordon med totalvikt över 3,5 ton.
 • Registreringsbesiktning, kontrollbesiktning och lämplighetsbesiktning av traktorer och maskiner.

Kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg)

Slutsiffran i registreringsnumret styr när fordonet ska besiktas, det vill säga fordonets inställelsetermin, se tabellen nedan. Inställelseterminen består av inställelsemånaden och de två kalendermånader som ligger närmast före och efter.

Fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton ska kontrollbesiktas första gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller efter att 34 månader har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk.

Andra gången fordonet ska kontrollbesiktas är under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller två år efter föregående inställelsemånad.

Därefter kontrollbesiktas fordonet årligen inom sin inställelsetermin. Observera att vissa nya fordon ska kontrollbesiktas årligen, till exempel utryckningsfordon, hyrbilar, trafikskolebilar och bilar som används för yrkesmässig personbefordran.

Kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg)

Slutsiffra Inställelsemånad Inställelsetermin
1 januari november - mars
2 februari december - april
3 mars januari - maj
4 april februari - juni
5 juli maj - september
6 augusti juni - oktober
7 september juli - november
8 oktober augusti - december
9 november september - januari
0 december oktober - februari

Respittid

Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Det innebär att fordonet kan köras i tre veckor från påställningsdagen innan det blir körförbud. Följande villkor måste vara uppfyllda:

Fordonet

 • är en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med en totalvikt av högst 3500 kg
 • har körförbud på grund av att inställelseterminen passerats
 • har varit avställt från och med inställelsemånaden
 • är godkänt vid besiktning, efter föregående inställelseterminens början.

Tunga fordon

Tunga fordon som personbilar, lastbilar, bussar och tillhörande släpvagnar, med en totalvikt över 3 500 kg, ska kontrollbesiktas första gången inom 12 månader efter att fordonet för första gången ställdes på. Därefter kontrollbesiktas fordonet senast 12 månader efter senast föregående fullständiga kontrollbesiktning.

Kontrollbesiktning av motorcyklar och bildragna släpvagnar med totalvikt under 3500 kg

Fordonet ska kontrollbesiktas första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. Därefter senast 24 månader efter föregående fullständiga kontrollbesiktning.

Körförbud

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning.

Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud). Fordonet måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.

Föreläggande

Om ditt fordon har sådana brister att det inte kan godkännas vid en kontrollbesiktning men bristerna inte heller är så pass allvarliga att du får körförbud, föreläggs du om kontrollbesiktning. Du måste då åtgärda bristerna och inom en viss tid komma tillbaka för en efterkontroll. Om efterkontrollen inte genomförs inom bestämd tid, får fordonet körförbud.

Du kan också vända dig till en ackrediterad (godkänd) verkstad för att genomföra en efterkontroll. Verkstaden åtgärdar bristerna och skickar in ett intyg till oss. Om intyget inte kommer i tid eller om intyget inte godkänns, får fordonet körförbud.

Tänk på att ett fordon som underkänts vid kontrollbesiktning inte får användas förrän bristerna har åtgärdats.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om det vid en kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion visar sig att ett fordon byggts om eller på något annat sätt har ändrats, kan fordonet föreläggas att inom en månad inställas för registreringsbesiktning. En registreringsbesiktning har till syfte att:

 • identifiera ett fordon
 • fastställa de uppgifter som ska införas i vägtrafikregistret
 • kontrollera att fordonet uppfyller de krav som ställs på det.

Fordonet får körförbud om inte registreringsbesiktningen genomförs i tid.

Fordon som omfattas av särskilda besiktningsregler

Vissa fordon omfattas av speciella besiktningsregler och ska kontrollbesiktas på ett annat sätt än normalt. Följande fordon (med en totalvikt under 3 500 kg) ska besiktas varje år:

 • utryckningsfordon
 • fordon som används vid övningskörning i trafikskola
 • fordon som drivs med gas från gasverk, exempelvis gengasfordon
 • bilar och släpvagnar som används i yrkesmässig trafik för personbefordran.
 • släpvagnar inrättade för transport av sjuka eller skadade
 • bilar som används i uthyrningsrörelse
 • bilar som används för icke yrkesmässig skolskjuts
 • bussar
 • terrängmotorfordon som används i yrkesmässig trafik eller i uthyrningsrörelse.


Slutsiffran i registreringsnumret avgör när fordonet ska besiktas (via inställelseterminen).

Ref id: VC 408-30

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA