Trafikolyckor - Statistik och vilka skyldigheter som gäller för trafikanter

Trots att bilar blivit betydligt säkrare dom senaste åren och att säkerhetssystem utvecklats och blivit bättre så sker det tusentals trafikolyckor varje år där människor skadas och dödas. I Sverige omkommer c:a 200-300 människor och 20000-30000 skadas i vägtrafikolyckor varje år.
Ingen förare är felfri och alltid gör allting rätt. Trafiken och att köra ett fordon är en komplex procedur med många påverkande faktorer och parametrar. I de allra flesta olycksfallen beror det på att föraren gjort misstag vilket leder till en olycka.

trafikolycka

Varje dag skadas c:a 70 personer i trafikolyckor.

De vanligaste trafikolyckorna

Vanligaste olyckstyperna i trafiken är:

 • Singelolycka. Endast ett motorfordon inblandat, exempelvis en dikeskörning.
 • Omkörningsolycka. Olycka som uppstått i samband med en påbörjad eller pågående omkörning.
 • Viltolycka. Kollision med älg, rådjur, hjort eller ren.
 • Mötesolycka. Kollision mellan fordon på motsatta kurser.
 • Cykelolycka. Kollison mellan motorfordon och cykel eller moped.
 • Avsvängningssolycka. Två eller flera fordon kolliderar på samma väg i samband med att ett utav fordonen ska svänga av vägen exempelvis vid en vänstersväng.

Nollvisionen

År 1997 beslutade Sveriges riksdag att allt trafiksäkerhetsarbete ska styras av en vision som kallades "nollvisionen". Målet med visionen var att inga människor ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Samtidigt beslutade riksdagen att man som ett realistiskt delmål skulle minska antalet dödade i trafiken till högst 400 per år fram till år 2000. Vilket tyärr inte uppnåddes, år 2000 dödades nästan 600 personer i trafiken.

Trots ett intensivt trafiksäkerhetsarbete där både vägsäkerheten och fordonssäkerheten förbättrats har man under de senaste åren inte lyckats minska antalet dödade och svårt skadade i någon större grad. Säkrare och bättre bilar och vägar och bättre utbildning räcker inte för att nå "nollvision". Att köra på ett säkert sätt och ta det ansvar som behövs krävs av varje förare.

Olycksstatistik från de senaste åren:

Statistik - dödade i trafiken Statistik - skadade i trafiken Statistik - svårt skadade i trafiken

Skyldigheter vid trafikolycka

Om du haft del av en trafikolycka har du som trafikant vissa skyldigheter att agera för att varna, larma och hjälpa.
Du har följande skyldigheter:

 • Du ska stanna på olycksplatsen och ge nödvändig hjälp åt de skadade.
 • Du måste på begäran av en person som varit med i olyckan eller fått sin egendom förstörd uppge ditt namn , adress och ge upplysningar om händelsen.
 • Om någon person skadats eller om omfattningen av skadorna inte är väldigt små ska du kontakta polis så snabbt som möjligt.
 • Om fordon är en fara eller hinder för övriga trafikanter ska du se till att det omedelbart flyttas till en lämplig plats. Om det är väldigt svåra personskador eller dödsfall ska fordon endast flyttas om de utgör en fara för annan trafik.

Om du kommer till en trafikolycka ska du:
1. Överblicka olycksplatsen och bilda dig en uppfattning om:

 • Det finns några skadade personer.
 • Någon behöver hjälp.
 • Något fordon utgör en fara för andra trafikanter.
 • Det finns risk för brand. Är något fordon adr-skyltat (farligt gods)?

2. Om det skulle finnas risk för brand försök flytta personer som är i riskzonen och ta fram en brandsläckare om du har. Om det inte går att förflytta bilar eller personer ska du försöka varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstrianglar och tända varningsblinkers. Tänk på att sätta ut varningstrianglarna på ett långt avstånd innan olycksplatsen så att andra trafikanter hinner reagera i tid.

3. Ring larmnumret 112 om räddningstjänst behövs. Hos larmoperatören ska du informera om ditt namn, var olyckan inträffat, antal skadade och vilka skador som förekommer, om någon bil har det vill säga medför farligt gods samt ditt telefonnummer du kan nås på.

4. Försök hjälpa till på olycksplatsen genom att:

 • Göra en enkel skiss eller fotografera olycksplatsen.
 • anteckna vittnen.
 • Hjälpa till att säkra spår som kan vara till nytta för utredningen.

Hjälpa skadade personer

När du ska hjälpa skadade person ska de behandlas enligt ABC:
A - Andningssvårigheter, B - Blödningar, C - Chock.
Om en person har puls men inte har tillräcklig andning, kontrollera att luftvägarna är fria och använd mun-mot-mun metoden om det behövs, när andningen har återkommit placera den skadade i framstupa sidoläge.
Vid en blödning är det viktigt att placera den skadade kroppsdelen så högt som möjligt och lägga ett första förband. Om blödningen är stark måste ett tryckförband läggas genom att placera ett hårt föremål över såret och lägga ett ganska hårt förband över så att det hårda föremålet trycks ordentligt mot såret. Förbandet får dock inte vara så hårt att det stoppar blodcirkulationen.
En chock uppstår vid kraftiga blödningar, brännskador eller inre skador och är ett livshotande tillstånd. Vanliga symptom är att personen är blek, kallsvettig, orolig och har snabb och svag puls. Dessutom är det vanligt att den skadade är törstig.
För att hjälpa en person i chocktillstånd:

 • Lägg den skadade med huvudet lågt (tex i framstupa sidoläge).
 • Lossa på slips, krage eller andra åtsittande föremål.
 • Lägg en filt eller ett plagg över den skadade.
 • Flytta inte den skadade, om det inte är nödvändigt.
 • Ge inte någon vätska till den skadade.

Avvika från olycka / smitning

Att lämna en trafikolycksplats som du haft del i är ett grovt trafikbrott som kallas för ”smitning”.

Ref id: VC 464-44

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA