Kör- och vilotider

Kör och vilotider, rast och multibemanning inom yrkestrafik

Inom yrkestrafik.

Körperiod

En körperiod får omfatta en körtid på högst 4,5 timmar. Körperioden får vara oavbruten eller avbruten.

Annat arbete

I begreppet "annat arbete" ingår allt annat arbete än körning för samma eller en annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet. Som annat arbete räknas också att förflytta sig från hemmet eller arbetsplatsen till en annan plats för att ta över ett fordon.
Om förflyttningen sker med ett fordon som omfattas av kör- och vilotidsreglerna ska färdskrivaren användas och förflyttningen registreras som körning. Samma sak gäller för returresan. Det finns inget undantag för "privat resa".

Rast

Föraren ska ta minst 45 minuters sammanhängande rast under eller efter en körperiod. Rasten kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 15 minuter och den andra delen, som ska ligga sist, måste vara minst 30 minuter.
Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas alltid en ny körperiod på högst 4,5 timmar.

Dygnsvila

Under varje 24-timmarsperiod ska föraren ta en sammanhängande dygnsvila på minst 11 timmar. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två veckovilor.
En dygnsvila kan delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 3 timmar sammanhängande och den avslutande delen minst 9 timmar sammanhängande.
Föraren kan avbryta en normal dygnsvila två gånger för att ägna sig åt andra aktiviteter, som exempelvis köra ombord eller köra av ett tåg eller en färja. Sådana avbrott får inte vara längre än en timme sammanlagt. Som normal dygnsvila räknas både vila på 11 tim och delad vilan på 3+9=12 timmar.
En reducerad dygnsvila (9 timmar) får inte avbrytas.

Veckovila

Normal veckovila är 45 timmar. Varannan vecka kan veckovilan reduceras till som lägst 24 timmar. Minskningen ska dock kompenseras före utgången av den tredje veckan efter den vecka när veckovilan reducerades. Det sker genom att motsvarande vila tas sammanhängande tillsammans med en annan viloperiod på minst 9 timmar.
Veckovilan ska inledas senast efter sex 24-timmarsperioder (6 x 24 timmar =144 timmar) räknat från slutet av föregående veckovila.

Veckovila 12-dagarsregeln

En förare som utför en enstaka tillfällig internationell persontransport kan skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder. Detta gäller under förutsättning att:

1.transporten varar minst 24 på varandra följande timmar i en annan medlemsstat eller i ett annat tredjeland som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, än där transporten påbörjades.

2.att föraren efter tillämpningen tar ut
- antingen två normala veckovilor, eller
- en normal veckovila och en reducerad veckovila som omfattar minst 24 timmar.

Multibemanning

Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilans slut. Att sitta bredvid den förare som kör registreras som tillgänglighet och kvalificerar för rast.

Sovplats

Föraren kan ta dygnsvila och reducerad veckovila i fordonet om detta står stilla och har en ändamålsenlig sovmöjlighet för varje förare.

Ref id: VC 5773-22

Pratbubbla 15 Kommentarer

Avatar

Kent Millqvist 2022-12-22

Hej jag har en fråga när du lasta eller lossa vilken symbol på färdbeskrivning ?? Ska jag bara dra åt handbromsen så den symbolen kommer fram och köra vidare eftre det ?

Avatar

Patric 2021-09-20

Kan jag köra 4,5 timmar ha rast 45 minuter köra 2 timmar ha rast 45 minuter och sedan köra 4,5 timmar till?

Avatar

Åke 2021-09-16

Får man skjuta fram sin veckovila några timmar

Avatar

Nasta 2021-01-17

Hej Jag har arbetat första veckan 47 timmar och andra veckan 42 timmar hur många timmar kan jag jobba den tredje kommande veckan högst? Tackar för svaret!

Avatar

Frågvis 2020-09-16

Raster och vilotider är ju normalt obetalda. Finns det något kollektivavtal som betalar för "påtvingad" vilotid/rast?

Avatar

Abdalla 2020-04-08

Två förare finns i fordonet, hur lång får deras längsta körtid vara ihopräknad?

Avatar

Ek 2020-03-31

Om jag startat min arbetspass söndag 15:00 - 23:30 och jobbat måndag-tisdag-onsdag-torsdag när måste jag avsluta min pass innan jag ska ta ny veckovila?

Avatar

Sima 2020-03-16

Hej! multibemanning hur mycket ska vara dygnsvila och veckovila?

Avatar

Sv: Marthin 2019-08-08

Vad är det för straff eller böter om man bryter mot kör / vilotiderna?

Avatar

Sam 2019-08-06

Hej jag har en fråga när du lasta eller låsa vilken symbol på färdbeskrivning ??tack

Avatar

Hej 2019-01-22

Jag vill lära vilotid hur jag kan med räkna dem

Avatar

Chaufför 2018-07-27

Hej, Om jag kör från måndag till fredag 8 timmars pass och lördag jag kör ca 6-7 timmar. Kan jag då köra veckan efter på lördag eller söndag? Hur fungerar det exakt? Hur många timmar måste jag vila då?

Avatar

Kenth Lodetoft 2017-08-18

Får jag köra en tur som är 12 dagar utan vila?

Avatar

Marthin 2017-06-07

Som yrkesförare inom bud tycks inga av ovan nämnda regler följas alls då budbranschen är så pressad av att hinna med alla leveranser att budförarna inte hinner med någon rast alls under ett helt arbetspass.

Avatar

Namn.. 2017-03-27

Sparas i guidemappen

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA