Körfältsindelning före korsning

Körfältsindelning före korsning

Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen.
Avvikelse från färg får inte ske.