Nöduppställningsplats

Nöduppställningsplats

Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Symbol för nödtelefon och brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen.
Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.